分类目录归档:单片机的故事

TPS5430 负压工作时 使能(EN)信号的正压控制转换

最近在做项目的时候遇到了一个问题,一开始的时候完全没有想到会遇到这种问题,只能说经验还是有点匮乏。就是在使用TI的开关电源芯片TPS5430生成负电压的时候,需要用工作电压为正的单片机进行使能的控制。(使用输出电压为0-3.3V的控制信号控制输出电压为-3.3V的TPS5430)

然而使用TPS5430这种开关电源使用正电压生成负电压时,往往是将输出的正端接入电路的GND(为了方便称呼不混淆,从后面将其称为PGND),负端作为负电压输出端,而负端对应的就是芯片的GND端(也就是CGND)。具体电路如下图:

TPS5430 正压转负压电路

也就是说,当输出端接入PGND之后其CGND就称为了负压,而其使能控制信号EN的参考电压就成了负压。这就意味着关断其使能需要提供一个负压,而开启它则需要给一个比CGND高的电压,具体是多少电压则需要看手册:

TPS5430 数据手册SLVS632I Page7

同时再看一下它的输入最大限制:

TPS5430 数据手册SLVS632I Page5

也就是说其EN脚的输入可以从VCGND-0.3V一直到VCGND+7V,然而实际上我觉得对于这种输入电流本身就不会很大的引脚来说超出其范围一些也没太大问题(大概)。所以需要对控制信号进行电压转换,这里我绕了一个小弯路,但我觉得讲讲这个还蛮有意思,所以不要嫌我啰嗦。

一开始的时候我觉得这个其实很简单嘛,那就用一个3.3V的齐纳管串接在控制信号上就好了,于是就设计了这么一个电路:

使用齐纳管转换控制信号电平

但啪的一下很快啊,我就发现了问题。就是说如果现在电源是开着的,那么单CTRL_EN信号为0V,EN信号可以降低到-3.3V足以让它关闭。但是如果它关闭了以后,-3V3的电压就会回归0V,再想让它打开,CTRL_EN即使到达3.3V也没办法让它开启。(当然实际情况并不是这样,这只是我简单的分析,实际情况要复杂一些,但即使简单的分析就已经不行了,所以这里就先按这样来,后面我会讲具体是什么情况。)

于是乎我就又想了一下,觉得那如果这样的话,不如直接再用一路电源产生一个-3.3V作为待机电源-3V3SUB,然后将R1的负端接到-3V3SUB不就好了。虽然这样做会在使能关闭的时候EN脚的输入电压低于最低电压限制( VCGND-0.3V )不过我觉得应该问题不大,只要能控制它就行,于是我就这么设计了电路并且投板子印了出来。在测试的时候就发现这样并不行,具体原因是:

首先,并不是说在齐纳管到达导通电压之前,它就没有电流。这是一个经常容易被忽略的地方,实际上在导通电压到来前其两端就已经有电流了,而这个电流的大小可以通过手册查到:

1N4728 数据手册中详细参数

通过这个可以看到,在它两端导通的时候,实际上两端需要过76mA电流才行,而实际上整个6.6V的电经过10K电阻也并不能产生高达76mA的电流,也只有0.66mA,即便把电阻换成1K也才只有6.6mA如果一味的换更小的电阻来试图达到这个电流,让它工作起来,且不说耗电的问题,单片机的IO口也会承受不住。我使用的STM8S003F3单片机的IO口只能支持最大20mA的电流。

STM8S003F3 数据手册DS7147 Rev 10 Page48

然而一味的寻找导通电压更高的管子不仅非常费劲,而且实际上对于板子来说也没办法复制,因为管子的参数有一定的误差,希望找到一个不是其主要关注参数的合适型号并且误差能够在允许范围内的管子还是不太容易的。(比理解我前面说的这句特别长的话要复杂)。如果再在单片机端口上加跟随电路做电流放大的话总觉得将简单的问题复杂化了。

所以说这个通过齐纳管来做电压转换这样可能并不能行得通,得想想其它办法才行。于是我打开了steam,挑了几个游戏玩了那么一会,希望能对这个问题有别的理解。

我突然想到自己从一开始理解这个问题的时候可能就陷入了一个误区。就是我过于纠结它的控制电压问题,想着做电压转换,或者说怎么样去将控制电压转换成负压。实际上换一个思路,我实际上需要控制的就是EN端和CGND端之间的通断就可以了。

换句话说,如果我想关闭使能,那就将EN和CGND两端连起来,(降低其压差到0.5V以内),如果我想开启使能,那就将EN和CGND两端之间断开,(增加其压差到1.3V以上)。而这种用一个电压去控制另一个回路通断的事情应该用三极管去做呀!

所以说,我开始考虑用三极管来做这个使能的控制,考虑到是使用高压去控制低压,所以这里选用了S9015的PNP管,所以电路如下:

使用S9015做EN使能控制转换

分析这个电路,当CTRL_EN输入为低电平,即电压为0V左右时,由于S9015的发射极和基极电压差几乎为0V,所以集电极电流几乎为0mA,流过R2两端的电流几乎为0mA,EN和-3V3端(CGND端)压差几乎为0V,使能关闭。而当CTRL_EN输入为高电平时,减去发射极和基极压差0.7V,还有2.6V分到了R1两端,则R1两端有0.26mA的电流,由于S9015的hFE大约在60-600的区间内(也就是β),而流过R2最多只有0.66mA的电流,所以三极管一定是处于饱和状态,则EN脚输出的电压为3.3V-VCE(sat),远远超过了开启门限(-3.3V+1.3V)。则这个电路可以正常工作。三极管S9015的参数表格如下:

S9015数据手册

最后通过实际测试,这个电路可以正常工作。下面放一张我把一个二极管的焊盘强行塞一个三极管焊上去的丑陋操作图:

(完)

ADF4251 锁相环 使用笔记 (配合HAL库)

之前在比赛准备的时候有准备过关于锁相环相关的器件,这里介绍一下ADF4351这款宽带频率合成器的使用。

由于我使用的是购买来的成品模块,所以这里着重讲的是软件驱动方面。

ADF4351 用户手册

首先根据手册可以看到,这是一款35MHz到4.4GHz的锁相环芯片,具有低相位噪声等优点,同时支持小数和整数分频。其实它的VCO是2.2GHz到4.4GHz的振荡器,其余35MHz到2.2GHz全部是由可编程的输出分频器分频得到的。这款芯片的性能是非常好的,输出的信号相位噪声很低,手册上给出的数据是−100dBc/Hz 3 kHz from 2111.28 MHz carrier,在实际测试中发现我手中的这块芯片甚至略微超出了这个参数。

接下来关注到,其配置方式是通过一个3-wire的串行总线完成的,那么可以关注一下这个总线的通信时序:

从时序可以看出,这个三线串口中,有一条使能线,一条时钟线和一条数据线,这个三线串口其实就是SPI接口,所以我们可以直接调用单片机的硬件SPI模块来与其通信。并且需要注意的是,在这个协议当中,后三位表示的是寄存器的编号,而且这个协议的速率不应该高于20Mbps。

关于如何配置这块芯片,就需要大致的了解一下它的工作原理。首先向其输入一个REF-in的参考输入信号,然后这个参考信号在通过一个缓冲器之后,会进入一个名为R counter的计数器中,这里呢就使用了计数器对输入的参考信号进行分频,这一步的分频可以使得分频后的信号拥有更小的相位噪声。同时,由压控振荡器VCO产生的信号经过N counter计数器后,一并通入鉴频鉴相器中。最后将鉴频鉴相器的输入通入电荷泵,通过电荷泵后的电压再用来控制VCO。所以输出频率的计算公式即为:

但是需要注意的是,RF_OUT的值必须是一个2.2G到4.4G之间的值,因为它是压控振荡器VCO的输出值。而最终芯片的输出频率35MHz-4.4GHz需要将RF_OUT的输出值再进行一个2的次方倍分频才行。

关于寄存器的功能,便不再详述,手册上写的非常详尽。

最后附上代码(双击代码区域复制):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
/**
 ******************************************************************************
 * File Name     : main.c
 * Description    : Main program body
 ******************************************************************************
 *
 * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer.
 *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 *   and/or other materials provided with the distribution.
 *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
 *   may be used to endorse or promote products derived from this software
 *   without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
 ******************************************************************************
 */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
 
/* USER CODE BEGIN Includes */
 
/* USER CODE END Includes */
 
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
CRC_HandleTypeDef hcrc;
 
IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
 
SPI_HandleTypeDef hspi2;
 
TIM_HandleTypeDef htim6;
TIM_HandleTypeDef htim7;
 
WWDG_HandleTypeDef hwwdg;
 
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
#define PLL_PROT hspi2
typedef struct PLL_Configure{
	enum{
		PLL_DISABLE = 0,
		PLL_ENABLE
	};
	unsigned short integer_value;						//16-bit Greater than 23, to 65535
	unsigned short fractional_value;				//12-bit 0 to 4095
	unsigned char phase_adjust;							//1-bit 0-OFF 1-ON
	enum{
		PHASE_ADJ_OFF = 0,
		PHASE_ADJ_ON
	}phase_adjust_type;
	//unsigned char prescaler;								//1-bit 0-(4/5) 1-(8/9)
	enum prescaler_type{
		PRESCALER_4Div5 = 0,
		PRESCALER_8Div9
	}prescaler;
	//enum prescaler_type prescaler;
	unsigned short phase_value;							//12-bit 0 to 4095, 1 is recommended
	unsigned short modulus_value;						//12-bit Greater than 2, to 4095
	unsigned char low_noise_and_low_spur;		//2-bit 00b-(Low Noise Mode) 11b-(Low Spur Mode)
	enum{
		LOW_NOISE = 0,
		LOW_SUPR = 3
	}low_nose_and_low_spur_type;
	unsigned char muxout;										//3-bit
	enum{
		MUXOUT_Three_State_Output = 0,
		MUXOUT_DVdd,
		MUXOUT_DGND,
		MUXOUT_R_COUNTER,
		MUXOUT_N_DIVIDER,
		MUXOUT_ANALOG_LOCK_DETECT,
		MUXOUT_DIGITAL_LOCK_DETECT,
		MUXOUT_RESERVED
	}muxout_type;
	//000b-Three-State Output
	//001b-DVdd
	//010b-DGND
	//011b-R Counter Output
	//100b-N Divider Output
	//101b-Analog Lock Detect
	//110b-Digital Lock Detect
	//111b-Reserved
	unsigned char reference_doubler;				//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char reference_divide_by2;			//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned short r_counter;								//10-bit Greater than 1, to 1023
	unsigned char double_buffer;						//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char charge_pump_current;			//4-bit 0 to 15
	/*CHARGE PUMP CURRENT SETTING VALUE
	0000 0.31
	0001 0.63
	0010 0.94
	0011 1.25
	0100 1.56
	0101 1.88
	0110 2.19
	0111 2.50
	1000 2.81
	1001 3.13
	1010 3.44
	1011 3.75
	1100 4.06
	1101 4.38
	1110 4.69
	1111 5.00*/
	unsigned char LDF;											//1-bit 0-FRAC-N 1-INT-N
	enum{
		FRAC_N = 0,
		INT_N
	}LDF_type;
	unsigned char LDP;											//1-bit 0-10ns 1-6ns
	enum{
		LDP_10ns = 0,
		LDP_6ns
	}LDP_type;
	unsigned char PD_polarity;							//1-bit 0-NEGTIVE 1-POSITIVE
	enum{
		NEGTIVE = 0,
		POSITIVE
	}PD_polarity_type;
	unsigned char power_down;								//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char CP_three_state;						//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char counter_reset;						//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char band_select_clock;				//1-bit 0-LOW 1-HIGH
	enum{
		LOW = 0,
		HIGH
	}band_select_clock_type;
	unsigned char antibacklash_pulse_width;	//1-bit 0-6ns 1-3ns
	enum{
		ANTIBACKLASH_PULSE_6ns = 0,
		ANTIBACKLASH_PULSE_3ns
	}antibacklash_pulse_type;
	unsigned char charge_cancelation;				//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char cycle_slip_reduction;			//1-bit 0-Disable	1-Enable
	unsigned char clk_div_mode;							//2-bit
	enum{
		CLOCK_DIVIDER_OFF = 0,
		FAST_LOCK_ENABLE,
		RESYNC_ENABLE
	}clk_div_mode_type;
	unsigned short clock_divider_value;			//12-bit 0 to 4095
	unsigned char feedback_select;					//1-bit 0-Divided 1-Fundamental
	enum{
		DIVIDED = 0,
		FUNDAMENTAL
	}feedback_select_type;
	unsigned char RF_divider_select;				//3-bit
	/*RF DIVIDER SELECT
	000 /1
	001 /2
	010 /4
	011 /8
	100 /16
	101 /32
	110 /64
	*/
	unsigned char band_select_clock_divider;//8-bit Greater than 1, to 255
	unsigned char VCO_power_down;						//1-bit 0-Power Up 1-Power Down
	enum{
		VCO_POWER_UP = 0,
		VCO_POWER_DOWN
	}VCO_power_down_type;
	unsigned char mute_till_lock_detect;		//1-bit 0-Mute Disable 1-Mute Enable
	enum{
		MUTE_DISABLE = 0,
		MUTE_ENABLE
	}mute_till_lock_detect_type;
	unsigned char AUX_output_select;				//1-bit 0-Divided Output 1-Fundamental
	enum{
		DIVIDED_OUTPUTE = 0
		//FUNDAMENTAL
	}AUX_output_select_type;
	unsigned char AUX_output;								//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char AUX_output_power;					//2-bit 0 to 3
	/*AUX OUTPUT POWER
	00 -4dBm
	01 -1dBm
	10 +2dBm
	11 +5dBm
	*/
	unsigned char RF_OUT;										//1-bit 0-Disable 1-Enable
	unsigned char output_power;							//2-bit
	/*OUTPUT POWER
	00 -4dBm
	01 -1dBm
	10 +2dBm
	11 +5dBm
	*/
	unsigned char LD_pin_mode;							//2-bit
	enum{
		LD_LOW = 0,
		DIGITAL_LOCK_DETECT,
		//LOW,
		LD_HIGH = 3
	}LD_pin_mode_type;
}PLL_CFG;
/* USER CODE END PV */
 
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_CRC_Init(void);
static void MX_IWDG_Init(void);
static void MX_TIM6_Init(void);
static void MX_TIM7_Init(void);
static void MX_WWDG_Init(void);
static void MX_SPI2_Init(void);
static void MX_NVIC_Init(void);
 
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void PLL_Config(PLL_CFG *config);
void PLL_Init(void);
void PLL_Enable(void);
void PLL_Disable(void);
void PLL_RF_Enable(void);
void PLL_RF_Disable(void);
/* USER CODE END PFP */
 
/* USER CODE BEGIN 0 */
 
/* USER CODE END 0 */
 
int main(void)
{
 
 /* USER CODE BEGIN 1 */
	char a = 0;
 /* USER CODE END 1 */
 
 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
 
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();
 
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 
 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_CRC_Init();
 MX_IWDG_Init();
 MX_TIM6_Init();
 MX_TIM7_Init();
 MX_WWDG_Init();
 MX_SPI2_Init();
 
 /* Initialize interrupts */
 MX_NVIC_Init();
 
 /* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_Delay(500);
	PLL_Init();
 /* USER CODE END 2 */
 
 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
 /* USER CODE END WHILE */
 
 /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
 
}
 
/** System Clock Configuration
*/
void SystemClock_Config(void)
{
 
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
 
  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
  /**Configure the Systick interrupt time 
  */
 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
 
  /**Configure the Systick 
  */
 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
 
 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}
 
/** NVIC Configuration
*/
static void MX_NVIC_Init(void)
{
 /* EXTI9_5_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, 0, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
 /* EXTI15_10_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
 /* SPI2_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SPI2_IRQn, 0, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
}
 
/* CRC init function */
static void MX_CRC_Init(void)
{
 
 hcrc.Instance = CRC;
 if (HAL_CRC_Init(&hcrc) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
}
 
/* IWDG init function */
static void MX_IWDG_Init(void)
{
 
 hiwdg.Instance = IWDG;
 hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_4;
 hiwdg.Init.Reload = 4095;
 if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
}
 
/* SPI2 init function */
static void MX_SPI2_Init(void)
{
 
 hspi2.Instance = SPI2;
 hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
 hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
 hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
 hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
 hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
 hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
 hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
 hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
 hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
 hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
 hspi2.Init.CRCPolynomial = 10;
 if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
}
 
/* TIM6 init function */
static void MX_TIM6_Init(void)
{
 
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
 
 htim6.Instance = TIM6;
 htim6.Init.Prescaler = 0;
 htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim6.Init.Period = 0;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim6) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
 sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
}
 
/* TIM7 init function */
static void MX_TIM7_Init(void)
{
 
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
 
 htim7.Instance = TIM7;
 htim7.Init.Prescaler = 0;
 htim7.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim7.Init.Period = 0;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim7) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
 sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim7, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
}
 
/* WWDG init function */
static void MX_WWDG_Init(void)
{
 
 hwwdg.Instance = WWDG;
 hwwdg.Init.Prescaler = WWDG_PRESCALER_1;
 hwwdg.Init.Window = 64;
 hwwdg.Init.Counter = 64;
 if (HAL_WWDG_Init(&hwwdg) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 
}
 
/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{
 
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 
 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
 
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, PLL_EN_Pin|RF_OUT_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port, Load_Enable_Pin, GPIO_PIN_SET);
 
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
 
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
 
 /*Configure GPIO pins : PLL_EN_Pin RF_OUT_EN_Pin LED0_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = PLL_EN_Pin|RF_OUT_EN_Pin|LED0_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 
 /*Configure GPIO pin : Load_Enable_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = Load_Enable_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
 HAL_GPIO_Init(Load_Enable_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 
 /*Configure GPIO pin : Digit_Lock_Detect_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = Digit_Lock_Detect_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(Digit_Lock_Detect_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 
 /*Configure GPIO pin : Analog_Lock_Detect_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = Analog_Lock_Detect_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(Analog_Lock_Detect_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 
 /*Configure GPIO pin : LED1_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LED1_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
 HAL_GPIO_Init(LED1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 
}
 
/* USER CODE BEGIN 4 */
void PLL_Enable(void)
{
	HAL_GPIO_WritePin(PLL_EN_GPIO_Port,PLL_EN_Pin,GPIO_PIN_SET);
}
 
void PLL_Disable(void)
{
	HAL_GPIO_WritePin(PLL_EN_GPIO_Port,PLL_EN_Pin,GPIO_PIN_RESET);
}
 
void PLL_RF_Enable(void)
{
	HAL_GPIO_WritePin(RF_OUT_EN_GPIO_Port,RF_OUT_EN_Pin,GPIO_PIN_SET);
}
 
void PLL_RF_Disable(void)
{
	HAL_GPIO_WritePin(RF_OUT_EN_GPIO_Port,RF_OUT_EN_Pin,GPIO_PIN_RESET);
}
 
void PLL_Config(PLL_CFG *config)
{
	uint32_t Reg[6];
	uint8_t i;
	Reg[0] &= 0x00000000;
	Reg[0] |= ((uint32_t)config->integer_value 						< < 15)	& 0x7FFF8000;
	Reg[0] |= ((uint32_t)config->fractional_value 				< < 3)		& 0x00007FF8;
	Reg[0] |= 0x00000000;
	Reg[1] &= 0x00000000;
	Reg[1] |= ((uint32_t)config->phase_adjust 						< < 28)	& 0x10000000;
	Reg[1] |= ((uint32_t)config->prescaler 								< < 27)	& 0x08000000;
	Reg[1] |= ((uint32_t)config->phase_value 							< < 15)	& 0x07FF8000;
	Reg[1] |= ((uint32_t)config->modulus_value 						< < 3)		& 0x00007FF8;
	Reg[1] |= 0x00000001;
	Reg[2] &= 0x00000000;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->low_noise_and_low_spur 	< < 29)	& 0x60000000;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->muxout 									< < 26)	& 0x1C000000;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->reference_doubler 				< < 25)	& 0x02000000;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->reference_divide_by2 		< < 24)	& 0x01000000;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->r_counter 								< < 14)	& 0x00FFC000;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->double_buffer 						< < 13)	& 0x00002000;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->charge_pump_current 			< < 9)		& 0x00001E00;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->LDF 											< < 8)		& 0x00000100;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->LDP 											< < 7)		& 0x00000080;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->PD_polarity 							< < 6)		& 0x00000040;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->power_down 							< < 5)		& 0x00000020;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->CP_three_state 					< < 4)		& 0x00000010;
	Reg[2] |= ((uint32_t)config->counter_reset 						< < 3)		& 0x00000008;
	Reg[2] |= 0x00000002;
	Reg[3] &= 0x00000000;
	Reg[3] |= ((uint32_t)config->band_select_clock 				< < 23)	& 0x00800000;
	Reg[3] |= ((uint32_t)config->antibacklash_pulse_width < < 22)	& 0x00400000;
	Reg[3] |= ((uint32_t)config->charge_cancelation				< < 21)	& 0x00200000;
	Reg[3] |= ((uint32_t)config->cycle_slip_reduction			< < 18)	& 0x00040000;
	Reg[3] |= ((uint32_t)config->clk_div_mode							< < 15)	& 0x00018000;
	Reg[3] |= ((uint32_t)config->clock_divider_value			< < 3)		& 0x00007FF8;
	Reg[3] |= 0x00000003;
	Reg[4] &= 0x00000000;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->feedback_select					< < 23)	& 0x00800000;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->RF_divider_select				< < 20)	& 0x00700000;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->band_select_clock_divider< < 12)	& 0x000FF000;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->VCO_power_down						< < 11)	& 0x00000800;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->mute_till_lock_detect		< < 10)	& 0x00000400;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->AUX_output_select				< < 9)		& 0x00000200;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->AUX_output								< < 8)		& 0x00000100;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->AUX_output_power					< < 6)		& 0x000000C0;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->RF_OUT										< < 5)		& 0x00000020;
	Reg[4] |= ((uint32_t)config->output_power							< < 3)		& 0x00000018;
	Reg[4] |= 0x00000004;
	Reg[5] &= 0x00000000;
	Reg[5] |= ((uint32_t)config->LD_pin_mode							< < 22)	& 0x00C00000;
	Reg[5] |= 0x00180000;
	Reg[5] |= 0x00000005;
	for(i=0;i&lt;6;i++)
	{
		Reg[i] = ((Reg[i] >> 16) & 0x0000FFFF) | ((Reg[i] < < 16) & 0xFFFF0000); 
	}
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&PLL_PROT,(uint8_t*)&Reg[5],2,1000);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&PLL_PROT,(uint8_t*)&Reg[4],2,1000);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&PLL_PROT,(uint8_t*)&Reg[3],2,1000);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&PLL_PROT,(uint8_t*)&Reg[2],2,1000);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&PLL_PROT,(uint8_t*)&Reg[1],2,1000);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_RESET);
	HAL_SPI_Transmit(&PLL_PROT,(uint8_t*)&Reg[0],2,1000);
	HAL_GPIO_WritePin(Load_Enable_GPIO_Port,Load_Enable_Pin,GPIO_PIN_SET);
}
 
void PLL_Init(void)
{
	PLL_CFG PLL_InitStruct;
	PLL_InitStruct.integer_value = 22000;
	PLL_InitStruct.fractional_value = 0;
	//
	PLL_InitStruct.phase_adjust = PHASE_ADJ_OFF;
	PLL_InitStruct.prescaler = PRESCALER_8Div9;
	PLL_InitStruct.phase_value = 0;
	PLL_InitStruct.modulus_value = 2;
	//
	PLL_InitStruct.low_noise_and_low_spur = LOW_NOISE;
	PLL_InitStruct.muxout = MUXOUT_ANALOG_LOCK_DETECT;
	PLL_InitStruct.reference_doubler = ENABLE;
	PLL_InitStruct.reference_divide_by2 = ENABLE;
	PLL_InitStruct.r_counter = 250;
	PLL_InitStruct.double_buffer = DISABLE;
	PLL_InitStruct.charge_pump_current = 7;
	PLL_InitStruct.LDF = INT_N;
	PLL_InitStruct.LDP = LDP_10ns;
	PLL_InitStruct.PD_polarity = POSITIVE;
	PLL_InitStruct.power_down = DISABLE;
	PLL_InitStruct.CP_three_state = DISABLE;
	PLL_InitStruct.counter_reset = DISABLE;
	//
	PLL_InitStruct.band_select_clock = LOW;
	PLL_InitStruct.antibacklash_pulse_width = INT_N;
	PLL_InitStruct.cycle_slip_reduction = DISABLE;
	PLL_InitStruct.clk_div_mode = FAST_LOCK_ENABLE;
	PLL_InitStruct.clock_divider_value = 4;
	//
	PLL_InitStruct.feedback_select = FUNDAMENTAL;
	PLL_InitStruct.RF_divider_select = 6;
	PLL_InitStruct.band_select_clock_divider = 80;
	PLL_InitStruct.VCO_power_down = VCO_POWER_UP;
	PLL_InitStruct.mute_till_lock_detect = MUTE_ENABLE;
	PLL_InitStruct.AUX_output_select = DIVIDED_OUTPUTE;
	PLL_InitStruct.AUX_output = DISABLE;
	PLL_InitStruct.AUX_output_power = 0;
	PLL_InitStruct.RF_OUT = ENABLE;
	PLL_InitStruct.output_power = 5;
	//
	PLL_InitStruct.LD_pin_mode = DIGITAL_LOCK_DETECT;
	//
	PLL_Enable();
	PLL_Config(&PLL_InitStruct);
}
 
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
	GPIO_PinState tmp;
	switch(GPIO_Pin)
	{
		case Digit_Lock_Detect_Pin:
			tmp = HAL_GPIO_ReadPin(Digit_Lock_Detect_GPIO_Port,Digit_Lock_Detect_Pin);
			HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,!tmp);
			if(tmp == GPIO_PIN_SET)
			{
				PLL_RF_Enable();
			}
			break;
		case Analog_Lock_Detect_Pin:
			tmp = HAL_GPIO_ReadPin(Analog_Lock_Detect_GPIO_Port,Analog_Lock_Detect_Pin);
			HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,!tmp);
			break;
	}
}
/* USER CODE END 4 */
 
/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @param None
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 while(1) 
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler */ 
}
 
#ifdef USE_FULL_ASSERT
 
/**
  * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  * where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
 
}
 
#endif
 
/**
 * @}
 */ 
 
/**
 * @}
*/ 
 
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

(完)

IIC总线协议小记 附函数库

最近参加了TI公司赞助的电子大赛,学到了很多的东西,想着写出来分享一下,于是也就有了这篇博文。

I²C_bus_logo.svg

首先来谈谈IIC(Inter-Integrated Circuit, 又叫I2C, I²C)协议,它是一个单主机多从机的半双工通信协议,所有设备通过两根信号线进行连接,一根是SDA(Serial Data Line, 串行数据线),另一根是SCL(Serial Clock Line, 串行时钟线),这两根线缆需要通过电阻被上拉至电源电压。并且系统之间需要进行共地。这也表明IIC总线仅需要三根线缆就可以进行设备间的通信。下图可以表示IIC设备之间的连接方式。I2C.svg

IIC总线的优点显而易见,它可以将许多设备穿在极少的线缆上,并对它们进行高效的管理和使用。单个IIC模块可以工作在两种不同的模式上,一个是主机模式,它可以产生时钟信号并且主动与其它从机通信,另一个是从机模式,它便是等待主机发来的地址,当与自己的地址想匹配后便在回复ACK之后继续进行数据接收发送

IIC中最基本的问题就是发送和接收数据的过程。IIC总线要求在数据传输的过程中,每当SCL为高电平时,SDA上电平必须保持不变,当SCL为低电平时,SDA上的电平可以发生改变。但是有两种情况例外,一种是开始信号,它由在SCL为高电平的时候SDA产生下降沿来发送,另一种是结束信号,它由在SCL为高电平时候SDA产生上升沿来发送。

首先IIC在发送数据前要先发送开始信号,这个时候在时钟线(SCL)为高电平时,数据线(SDA)发生了从高电平到低电平的跳变。在紧接着的下一个时钟线为高的时候即为第一位数据,从1-8八个数据依次发送完毕后的紧接着的一个时钟周期为从机的确认位,如果这时数据线被从机拉低表明从机已接收到数据。这时主机便可继续依次发送下八位数据,直到发送结束。1024px-I2C_data_transfer.svg

IIC协议在进行数据传输的时候需要在第一帧数据中发送设备的地址,设备的地址一般可以从手册上查到。将其上移一位,形成高七位的七位设备地址,最低位填入0表示写入从机数据,填入1表示读取从机数据。但是IIC协议当中读取操作往往比写入操作更为困难,因为当IIC需要从从机读取数据的时候,往往需要先以写入模式写入一些操作命令,再对从机返回值进行分析和调试。

IIC总线在通信协议中基本可以分为以下几个步骤:

1.写数据:通过IIC发送:开始->地址+写->写入命令->写入数据->结束。

2.读数据:通过IIC接收:开始->地址+写->读取命令->开始->地址+读->设备返回数据->结束。

因为读数据的时候需要先行写入读取命令才可以正确的读出数据,所以通过IIC读数据多了一点工序。

在附上的IIC函数库当中,仅有两个函数,一个是IIC_Write,另一个是IIC_Read,通过配置好头文件中的Config,便可正常使用。函数声明如下:

void IIC_Write(unsigned char const dev_add,unsigned char const *write_cmd,unsigned char const cmd_size,unsigned char const *data,unsigned char const data_size);

void IIC_Read(unsigned char const dev_add,unsigned char const *read_cmd,unsigned char const cmd_size,unsigned char *data,unsigned char const data_size);

在IIC_Write函数中,输入依次为IIC设备地址,IIC写入命令数组,IIC写入命令长度,IIC写入数据数组,IIC写入数据长度。两个数组均用const指针传入,并且用户应该保证指针后长度范围内的所有位应该有意义。在IIC_Read函数中,输入依次为IIC设备地址,IIC读取命令数组,IIC读取命令长度,IIC读取数据存储地址,IIC读取数据长度。通过IIC发送至主机的数据将由IIC_Read捕捉并获取。当两个函数中任意一个数组需要输入空数组的时候,则仅需要将参数的位置上输入EMPTY,并将其长度置为0即可。

附件:

IIC –IIC库源码。

*注:图片均来自维基百科。